Polský institut

CZ
program aktuality biblioteka kursy kontakty
.

Certyfikat ukończenia kursu

Każdy uczestnik kursu, który uczestniczył w co najmniej 70% zajęć, ma prawo do uzyskania certyfikatu ukończenia kursu.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zdanie testu z umiejętności pod koniec semestru letniego. Certyfikat wydaje Instytut Polski w Pradze po zakończeniu kursu. Uczestnik kursu może odebrać certyfikat osobiście u lektora lub w godzinach otwarcia biblioteki.

Korzystamy z następujących podręczników

Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A.: Polski, krok po kroku + zeszyt ćwiczeń + CD. Kraków 2013
Lipińska E. : Z polskim na ty + CD. Kraków 2014
Pasieka M.: Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. Wrocław 2001
Tarajło-Lipowska Z.: Mówię po polsku. Učebnice polštiny pro Čechy. Warszawa 2004.
Pősinegerová K. - Seretny A.: Czy Czechów jest trzech? Praha 1996.
Gałyga D.: Ach, ten język polski. Kraków 2002.
Lipińska E. - Dąmbska E. G.: Kiedyś wrócisz tu... Kraków 2003.
Szelc-Mays M.: Coś wam powiem... Kraków 2002.
Lipińska E.: Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców. Kraków 1999.
Garncarek P.: Czas na czasownik. Kraków 2002.
Gawdzik W.: Gramatyka i ortografia na wesoło. Warszawa 1990.
Mędak S.: Co z czym. Ćwiczenia składniowe. Kraków 2002.
Pyzik J.: Iść czy jechać. Ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu. Kraków 2003.
Pyzik J.: Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Kraków 2000.
Rybicka E.: Nie taki diabeł straszny. Podręcznik frazeologii dla cudzoziemców. Kraków 1994 

Pozostałe warunki udziału

Grupy liczą od 6 do 10 osób; warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie co najmniej 6 osób. Instytut Polski w Pradze zastrzega sobie prawo zmian w kursach (zmiana podręcznika, zmiana programu nauczania, zmiana miejsca, zmiana sali, zmiana materiałów dydaktycznych, zmiana lektora, zmiana terminu, odwołanie zajęć itp.) Zajęcia odwołane, np. ze względu na chorobę lektora, zostaną odrobione w innym terminie, po uzgodnieniu z grupą. Informacje o ewentualnych zmianach dotyczących kursów publikowane będą na stronie internetowej Instytutu Polskiego. Zachęcamy do regularnego śledzenia poleceń dla uczestników kursów. Za nieobecność uczestnika na zajęciach nie zapewniamy żadnej refundacji kosztów ani innego rodzaju rekompensat. Uczestnicy kursów mogą korzystać z biblioteki i mediateki (biblioteka dobiera materiały do aktualnego poziomu wiedzy uczestnika kursu, np. książki, filmy, CD).

Odstąpienie od umowy

Jeżeli minimalna liczba miejsc na kursie nie zostanie wykorzystana, Instytut Polski w Pradze ma prawo odstąpić od zawartych już umów i w takiej sytuacji zwraca wniesione opłaty za kurs. W razie wykorzystania wszystkich miejsc na kursie, Instytut Polski ma prawo nieprzyjęcia kolejnych osób na kurs. Instytut Polski w Pradze zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zawartej między upoważnionym lektorem i uczestnikiem kursu oraz anulowania bez rekompensaty udziału uczestnika w kursie, jeżeli zachowanie uczestnika stwarzać będzie zagrożenie dla mienia lub zdrowia pozostałych uczestników kursu, pracowników czy lektorów, albo jeżeli w istotny sposób zakłócać on będzie przebieg kursu.

Ochrona danych osobowych i zgoda na przesyłanie informacji handlowych

Ochronę danych osobowych uczestnika kursu – osoby fizycznej, zapewnia czeska ustawa nr 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Niniejszym uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych przez Instytut Polski i lektora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mailowy, numer telefonu i miejsce zamieszkania („dane osobowe“). Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Polski w Pradze w celu realizacji zobowiązań umownych, np. wydanie certyfikatu o znajomości języka. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieoznaczony. Dane osobowe będą przetwarzane w wersji elektronicznej w trybie zautomatyzowanym lub w wersji drukowanej w trybie niezautomatyzowanym. Dane osobowe uczestnika kursu mogą być przetwarzane przez pracowników Instytutu Polskiego i lektorów. Uczestnik kursu potwierdza, że udostępnione dane osobowe są dokładne (prawdziwe) i że otrzymał pouczenie o tym, że dane udostępnione zostały przez niego dobrowolnie. Uczestnik kursu oświadcza, że został pouczony o tym, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyrażoną wobec Instytutu Polskiego w Pradze, może odwołać wysyłając pisemne zawiadomienie pod adresem Instytutu Polskiego.