wersja do wydruku

Kurzy polského jazyka v PI

Polský institut v Praze nabízí výuku polštiny v kurzech o různých stupních pokročilosti.
 
Kurzy polštiny 2016/2017
Zimní semestr:  3.10. 2016 – 10. 2. 2017
Letní semestr: 13. 2. 2017 – 23. 6. 2017
 
Pokyny pro studenty:
 
Milí studenti,
užijte si jaro s polskou knihou nebo filmem. Katalog knihovny a mediatéky najdete na:
ip-praga.maklib.pl
Se srdečnym pozdravem
Beata Mocová


Ceny ve školním roce 2016 – 2017
  • skupiny začátečníci – pokročilí (90 min): 3500 Kč/semestr
  • nebo 2500 Kč/semestr pro žáky a studenty prezenčního studia, důchodce
    a rodiče na mateřské dovolené – nárok na slevu je nutno doložit (np.  
    potvrzení ze školy, úřadu apod.)
  • konverzační kurz (60 min) – 1800 Kč/1500 Kč
 
Výuka se nekoná od 24.12. do 31. 12. 2016, v době jarních prázdnin
a o statních svátcích.
 
Podmínkou otevření kurzu je přihlášení minimálně 6 osob do skupiny. Počet osob ve skupině 6 - 10.
 
Doklad o ukončení kurzu
1. Každý student alespoň se 70% docházkou má nárok na získání dokladu o absolvování kurzu.
2. Na konci letního semestru musí účastník kurzu uspět v testu znalostí jazyka.
3. Doklad o absolvovaní kurzu vydává Polský institut v Praze po ukončení kurzu. Doklad si může student vyzvednout osobně u lektora nebo v úředních hodinách knihovny.
 
Odstoupení od smlouvy
• Pokud nedojde k naplnění minimální kapacity kurzu, je Polský institut v Praze oprávněn odstoupit od již uzavřených smluv – kurzovné se vrací.
• Pokud dojde k vyčerpání  kapacity kurzu, je Polský institut oprávněn nepřijmout do kurzu   další studenty.
• Polský institut si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené mezi pověřeným lektorem a  studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců, lektorů nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
 
Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení
1. Ochrana osobních údajů studenta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Student tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů Polským institutem a lektorem: jméno, příjmení, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště („osobní údaje“).
3. Student souhlasí se zpracováním osobních údajů Polským institutem v Praze pro účely plnění smluvních závazků, např. vydání dokladu o znalosti jazyka. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
4. S osobními údaji studenta mohou pracovat zaměstnanci Polského institutu a lektoři.
5. Student potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné (pravdivé) a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Student prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Polskému institutu v Praze odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Polského institutu.